Ochrana osobních údajů

Pokud jste účastníkem putujícího festivalu Padayātrā nebo naším sponzorem, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme nezisková společnost Padayātrā se sídlem: náměstí Edmunda Husserla 1638/6, 796 01 Prostějov, IČ: 02776804, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, která provozuje webové stránky: www.padayatra.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 737 879 641 nebo na e-mailu: info@padayatra.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů
a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování dárků sponzorům – vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, telefon, potřebujeme k posílání dárků, které zasíláme na vámi uvedenou adresu.
  • vedení účetnictví – Jste-li sponzoři, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • marketing – zasílání sdělení – vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání sdělení. Jste-li účastníkem putujícího festivalu Padayátrá, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše informace a novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední účasti putujícího festivalu Padayātrā.

Můžete tento souhlas odvolat.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování (např. zák. o účetnictví, zák. o DPH) nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana
osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická (antivirový SW, zaheslované přístupy aj.) a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů
třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, Pays, Mailchimp.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti
s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@padayatra.cz

Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a naše společnost vám doloží ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovává a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl/la námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. pokud nechcete, abychom vám zasílali sdělení)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu
na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Ukončení zasílání
sdělení nebo dárků

E-maily s inspirací, články či informace nebo dárky vám zasíláme, jste-li účastník putujícího festivalu Padayātrā nebo sponzor na základě našeho oprávněného zájmu. Máte možnost ukončit zasílání sdělení či dárků, a to prostřednictvím emailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 19.6.2021.